Faq

Tillverkning och Produkter

Här visar vi exempel på några av det vanligaste frågorna vi får. Har du frågor till oss så är du välkommen att mejla oss på info@meag.se

Rören tillverkas av jordfuktig rörbetong som medger direktavformning. Redan efter ett dygn har rören uppnått en hållfasthet som motsvarar cirka 80% av slutlig hållfasthet. Efter tre dygn kan röret levereras och ”byggas” in i rörgraven. Hållfasthetstillväxten beror bland annat på omgivande temperatur samt tillgång till ohydratiserad cement och fukt. Hållfasthetstillväxten kan fortsätta under mycket lång tid, mer än femtio år under de rätta betingelserna.

För en armerad produkt bestäms den av produktionstekniska villkor och vilken bärförmåga röret ska ha. Tätskiktskrav och armeringsdimension bestämmer den minsta godstjockleken för ett DN400 rör till cirka 70 millimeter. För det oarmerade röret bestäms godstjockleken av max tillåtna böjdraghållfasthet i rörets ringriktning. För ett DN400 rör blir minsta godstjocklek 50 millimeter. Motsvarande minimivärde för ett DN150 rör är 20 millimeter, vilket är absolut minimum för ett betongrör.

Betongrörets längd begränsas praktiskt av transportsätt och hanteringssätt. För mindre dimensioner av oarmerade betongrör ökar risken för att röret utsätts för balkböjning med ökad rörlängd. Om röret ”byggs in” i rörgraven med upplag längs hela rörstammen på en ledningsbädd och understoppning utförs med samma fasthet som ledningsbädden, kan rörlängder upp till 2 meter användas. Armerade rör i de största dimensionerna måste av hanteringsskäl med hänsyn till vikt begränsas till 1,5 meter. Ur hållfasthetssynpunkt kan rörlängden ökas.

Nej! Kringfyllning utgör ett sidostöd som ökar rörets lastupptagande förmåga. En hög packningsgrad har en gynnsam inverkan på rörets bärförmåga. Man ska vid packningen vara uppmärksam på att röret inte flyttas i sidled och att den blir likvärdig på båda sidor om röret

Lämpliga metoder för ledningars kondition är exempelvis fältprovning enligt Svensk Vattens publikation P91 som innefattar kontroll av täthet, riktningsavvikelse, brunnars nivå samt deformation (gäller inte för betongrör). Fältprovningen kan kompletteras med TV-inspektion samt borrning av cylinder där olika betonglaboratorier kan vara till hjälp vid fastställande av ledningens återstående livslängd.

Betongrör som trycks benämns genomtryckningsrör. Beroende på vilka jordar och tryckkrafter som är aktuella väljs ett standardrör eller ett speciellt utformat genomtryckningsrör. Det senare kan överföra avsevärt högre tryckkrafter än ett standardrör. Det tryckta röret får stöd av omgivande jord runt hela omkretsen. Armeringen kan därför reduceras jämfört med läggning i rörgrav.

Beständighet

Svenska jordarter är nästan undantagslöst sådana att vanliga betongrör kan användas utan risk och med lång livslängd.

Betong angrips inte av svavelväte som sådant. I avloppsrör med låg kvalitet på avloppsvattnet, till exempel surt eller dåligt luftat avloppsvatten, kan dock indirekta skador av svavelväte uppstå. Mekanismen är följande; i organiskt stillastående slam på rörens botten skapas svavelväte av svavelreducerande bakterier. Där möjligheten finns, exempelvis där rören inte går helt fulla eller i brunnar och pumpstationer, avgår svavelvätet till luften där det oxideras till svavelsyra av svaveloxiderande batterier. Svavelsyran angriper naturligtvis betongen och man får frätskador på de delar av betongen som angränsar mot luften.

Nej! Betong har mycket hög motståndsförmåga mot erosion av strömmande vatten, särskilt betong av så hög kvalitet som används i betongrör.

En betongledning kan drabbas av många skador varav de väsentligaste är; sprickor på grund av överbelastning, ytfrätning av syror eller mekanisk erosion, sättningar eller skadliga vinkeländringar, fogskador med otäthet som följd, stopp av olika slag och bristande betongkvalitet.

Man måste skilja på ”ledning” och ”enskilt rör”. Ledningens livslängd beror på många faktorer som; kvalitet hos arbetsutförande av grävning och läggning, marksättningar, framtida överbelastningar av marken, framtida ”misshandel” av det vatten som ska transporteras genom ledningen, med mera. Själva rörets livslängd är enklare att hantera. Den beror dels på fogens och fogmaterialets livslängd, dels på rörgodsets livslängd inklusive livslängden hos eventuell armering.

Projektera

Det är inte bra om en beskrivning enbart hänvisar till olika AMA-koder utan det är viktigt att projektören sätter sig in i det faktiska arbetet och på ett entydigt sätt beskriver hur ledningen ska byggas med hjälp av kompletterande text eller ytterligare typsektioner där det behövs.

En noggrann geoteknisk förundersökning innebär att markförhållandena, och därmed förutsättningarna för projektering och arbetsutförande, kan klargöras. Eventuella problem kan förutses och åtgärder planeras. Risken för en felaktig grundläggningsmetod minskar.

För självfallsledningar för spillvatten och dagvatten används k = 1,0 för rör mellan brunnar. Detta k-värde ger en rimlig marginal för normala lutningstoleranser, sättningar och avlagringar i rören och kan användas för alla ledningsmaterial med slät yta, det vill säga rör utan invändig korrugering. Förluster i brunnar bör beräknas separat. En grov tumregel är 0,5 hastighetshöjd vid rakt genomlopp och väl utformad vagga, minst 1,5 hastighetshöjder i brunn utan vagga.

Kortrör mot brunn ska alltid föreskrivas för att minska risken för avskjuvning vid ojämn sättning mellan brunn och rör.

Fogar

Ett gummimaterial är uppbyggt av en rad olika komponenter. Materialet ”skräddarsys” för att uppnå de krav som ställs. De vanligaste materialen till tätningar i va-ledningar är SBR, EPDM och NBR.

Nedbrytningsprocessen för gummimaterial beror på bland annat temperatur och syremängd. Vid de låga temperaturer som förväntas i ett ledningssystem, vilket ligger nedgrävt i marken, är denna nedbrytning försumbart liten.

Rent generellt kan man säga att ”bakspalten” bör vara 3 till 15 millimeter beroende på rörets diameter.
Detta för att klara avvinkling samt eventuella framtida rörelser i marken.

Bygga

Grundläggning av rör i mark ska i princip utföras på samma sätt oavsett rörmaterial. Slarv i utförandet ger olika typer av skador. Möjligen är kraven på packad kringfyllning mindre hos betongrör än hos ett flexibelt rör.

Understoppning utgör i princip en del av rörets konstruktion och innebär att upplagstrycket under röret blir mindre.

Samkross är ett månggraderat fyllningsmaterial framställt av krossat berg. Materialet kan fås i olika grovlekar 0-4, 0-8, 0-16, 0-32 och så vidare, och är till skillnad från motsvarande naturmaterial, hanterbart även i vatten. Materialet är inte tjälfarligt men kan frysa ihop till klumpar.

Siltjord är en finkornig jord, flytbenägen vid vattenöverskott. För att undvika uppmjukning och materialinblandning ska ledningsbädd utföras med månggraderat material till exempel samkross. Alternativt används ett materialavskiljande lager som geotextil. Vid arbeten i siltjord över grundvattenytan inträffar normalt inga problem utom vid nederbörd.

Vid arbeten under grundvattenytan inträffar flytjordsproblem då schaktbotten och slänter successivt löses upp och rasar. Arbeten utförs därför i korta etapper. Vid svåra problem krävs grundvattensänkning av typen vakuumpumpanläggning.

Makadam är ett öppet ensgraderat fyllningsmaterial med stor vattengenomsläpplighet. Vid uppfyllning av schaktbotten av lös lera eller siltig jord utan materialavskiljande lager finns risk för materialinblandning.
På samma sätt riskeras materialvandring om sand, silt med mera fylls ovanpå makadamfyllningen.

Ledningsbädd ska i princip alltid utföras. Undantag kan vara de fall där de naturliga förhållandena motsvarar kraven på en ledningsbädd exempelvis block- och stenfri morän halvfast eller löst lagrad, sand, grus och så vidare. Packning utöver tät fottrampning behöver i regel inte utföras.

Välj klimatförbättrad betong i dina projekt så får man bästa tillgängliga betongtyp ur ett hållbarhetsperspektiv