Alfa Lågtrycksrör

ALFA Lågtrycksrör utgörs av ALFA Standardrör med PG-fog som anpassats för invändigt tryck upp till 0,5 MPa. Rören är avsedda för lågtrycksledningar upp till 50 mvp. De kan exempelvis användas till ledning mellan pumpstationen och släppbrunnen, råvattenledning till industri eller vattenverk, ledning till värmepumpanläggning eller som tilloppstub för vattenkraftverk. Rören är utförda enlig SS 22 70 00 och SS-EN 1916 men med högre krav på fogytor och fogmått för att klara täthetskraven.