ALFA Ytavattningsrännor

ALFA Qmax Dagvattenränna för ytavvattning är uppbyggd av fogtäta betongrör med äggformat tvärsnitt ock plan botten samt med öppning på rörhjässan för en flytande körbar gallerbetäckning.

Den är främst avsedd för linjeavvattning av större hårdgjorda ytor där stor hydraulisk kapacitet efterfrågas och god självrensning ses som en fördel. Några fördelar  jämfört med konventionella rännor är:

Ingen undergjutning, fall byggs med ledningbädd, en Qmax ersätter två ledningar, långa avstånd mellan brunnar/slamfång, bra självrensning vid 0,2% fall, stor hydraulisk kapacitet, bra totalekonomi, god arbetsmiljö.
Meag Ytavvattningsränna är en slitsad rörkonstruktion med kvadratiskt tvärsnitt utförd för att ligga vid markytans nivå.

Anpassad för mycket tung trafik, såsom flyplanslaster, och kan förses med renshål och elvärmekabel.